لوگو-ققنوس-ترخیص

۴۸۰۰۰۱۱۰ – ۰۲۱

🟢 ترخیص کالا از گمرک

🟢 ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی

🟢 ترخیص کالا از گمرک منطقه ویژه اقتصادی

🟢 ترخیص کالا از گمرک غرب تهران

🟢 ترخیص کالا از گمرک شهریار

🟢 ترخیص کالا از گمرک امانات پستی

🟢 ترخیص کالا از گمرک بندر شهید رجایی

🟢 ترخیص کالا از گمرک بندر امام خمینی

🟢 ترخیص کالا از گمرک شهید باهنر

🟢 ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

🟢 ترخیص کالا از گمرک بازرگان

🟢 ترخیص کالا از گمرک سلفچگان

🟢 تشریفات ترخیص بار صادراتی

🟢 مشاوره بازرگانی و ترخیص کالا

🟢 تعیین تعرفه و ارزش کالا

🟢 ثبت سفارش بازرگانی

🟢 دریافت ارز مبادله ای و نیمایی

🟢 گشایش اعتبار اسنادی

🟢 تشریفات گمرکی بار مرجوعی

🟢 ترخیص کالا در امارات متحده عربی

🟢 اخذ گواهی استاندارد جهت ترخیص کالا