لوگو-ققنوس-ترخیص

فرستادن کالا با استفاده از (حمل هوایی، حمل زمینی یا حمل دریایی) را ارسال میگویند.

سوار کردن بار (کالا) روی وسایل حمل و نقل (هواپیما، کشتی، قطار یا کامیون) را بارگیری گویند.

فرستادن کالا با استفاده از (حمل هوایی، حمل زمینی یا حمل دریایی) را ارسال میگویند.

سوار کردن بار (کالا) روی وسایل حمل و نقل (هواپیما، کشتی، قطار یا کامیون) را بارگیری گویند.

فرستادن کالا با استفاده از (حمل هوایی، حمل زمینی یا حمل دریایی) را ارسال میگویند.

سوار کردن بار (کالا) روی وسایل حمل و نقل (هواپیما، کشتی، قطار یا کامیون) را بارگیری گویند.

فرستادن کالا با استفاده از (حمل هوایی، حمل زمینی یا حمل دریایی) را ارسال میگویند.

سوار کردن بار (کالا) روی وسایل حمل و نقل (هواپیما، کشتی، قطار یا کامیون) را بارگیری گویند.